Bash-skriptaus

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Komentorivi on jo yksinään monipuolinen työkalu, mutta skriptien avulla on mahdollista toteuttaa huomattavasti monipuolisempia prosesseja pienellä vaivalla. Tässä oppaassa käsitellään skriptien kirjoittamista Bash-komentotulkille.

Kirjoittaaksesi käyttöjärjestelmäriippumattomia skriptejä on syytä kirjoittaa skriptit POSIX-yhteensopivina POSIX-skripteinä.

Alkuun[muokkaa]

Skripti aloitetaan rivillä

#!/bin/bash

Joka kertoo, että skripti suoritetaan käyttäen bashia riippumatta siitä, mitä komentotulkkia käyttäjä käyttää ajaessaan skriptin. Huomaa, että vaikka rivi alkaa #-merkillä, se ei ole kommentti. Muualla skriptissä #:llä alkavat rivit ovat kommentteja, eikä niitä huomioida.

Skriptejä ei kuitenkaan ole pakko kirjoittaa erilliseen tiedostoon, vaan ne voi kirjoittaa myös suoraan komentoriville. Tällöin eri komentojen väliin laitetaan erottimeksi puolipiste (;).

Ensimmäinen skripti[muokkaa]

Tehdään aluksi yksinkertainen skripti, joka esittelee muutamia perustoimintoja:

#!/bin/bash
echo "Hei, $(whoami), mitä kuuluu"
echo "Olet hakemistossa $(pwd), tiedostolistaus:"
ls

Kuten huomaat, skripteissä käytetään tavallisia komentorivikomentoja, jotka sitten suoritetaan järjestyksessä. Toisaalta kuten myöhemmin huomaamme, skriptit tarjoavat paljon enemmän mahdollisuuksia kuin pelkkä komentojen näpyttely konsoliin.

Tallenna skripti vaikka nimellä eka.sh (sh-päätettä käytetään yleensä skriptien kanssa), anna sille suoritusoikeudet ja aja skripti, jolloin tulostus on suunnilleen seuraavanlainen:

Hei, käyttäjä, mitä kuuluu
Olet hakemistossa /home/kayttaja/ohjelmointi/skriptit, tiedostolistaus:
eka.sh

Esimerkistä nähdään heti muutama perusasia. Ensinnäkin toisella rivillä käytetään ohjelmaa whoami, joka tulostaa käyttäjänimen. Kun ohjelma on $()-merkinnän sisällä, kyseiseen kohtaan "kopioidaan" ajetun ohjelman tuloste.

Toisella rivillä käytetään muuttujaa. Muuttujien edessä on dollarimerkki ($), ja niitä voidaan tunkea vaikka merkkijonojen (jotka erotetaan lainausmerkillä) sisälle. Muuttujia käsitellään tarkemmin myöhemmin. Esimerkissä käyttämämme muuttuja $PWD on ympäristömuuttuja, jonka arvona on aina se hakemisto, jossa käyttäjä on. Voit kokeilla tätä esimerkiksi kirjoittamalla komentoriville komennon echo $PWD.

Viimeisellä rivillä ajetaan normaalisti komentoriviohjelma ls. Voit myös kokeilla korvata tämän rivin rivillä

echo "`ls`"

Merkintä $() voidaan kirjoittaa myös ``, kuten alla esimerkissä. Tällöin kuitenkaan ei voi käyttää sisäkkäisiä komentoja.

Skripti voitaisiin myös kirjoittaa suoraan komentoriville muodossa

echo "Hei, `whoami`, mitä kuuluu"; echo "Olet hakemistossa $PWD, tiedostolistaus:"; ls;

Muuttujat[muokkaa]

Muuttujat määritellään syntaksilla

nimi=arvo

ja niihin viitataan laittamalla muuttujan eteen $

$nimi

Siinä tapauksessa mikäli halutaan, että komennon tulos on muuttuja asetetaan muuttuja tyyliin:

nimi=("komennon nimi ja parametrit")

Tapauksia, joissa käyttäjän tarkoittama muuttuja on epäselvä, tulee käyttää aaltosulkuja muuttujan ympärillä

${foo}bar

kun halutaan tulostaa teksti bar muuttujan foo jälkeen.

Ensimmäisen skriptimme tapauksessa käytimme jo ympäristömuuttujaa $PWD echo:n kanssa. Tehdäänpä samantyyppinen skripti nyt käyttäen itse määrittelemäämme muuttujaa:

#!/bin/bash
HEI="Hei, `whoami`, mitä kuuluu?"
echo $HEI

Kuten huomaat, kun muuttujaan sijoitetaan arvo, voidaan käyttää samoja "kikkoja" kuin muuallakin skriptissä, esimerkiksi tässä tapauksessa sijoitamme muuttujaan merkkijonon jonka sisällä on ohjelman whoami tuloste.

Huomaa, että yhtäsuuruusmerkin on oltava kiinni muuttujan nimessä ja arvossa, eli seuraavat muodot eivät käy:

MUUTTUJA = "terve vaan"
MUUTTUJA= "moi"
MUUTTUJA ="moi"

Lisäksi muuttujaan sijoitettavan arvon on oltava lainausmerkkien sisällä, jos siihen kuuluu välilyönti. Yksittäisen sanan tai numeron voi sijoittaa ilman lainausmerkkejä:

numero=43

Ehtolauseet[muokkaa]

Ehdollisia rakenteita luodaan bashille if, then, else ja fi -avainsanoilla. Rakenteen syntaksi on seuraava:

if [ ehto ]
then
  lauseita
elif [ toinen ehto ]
then
  lauseita
else
  muita lauseita
fi

Ehdot merkitään hakasulkeiden sisään esimerkiksi seuraavalla tavalla

#!/bin/bash
if [ $PWD = "/" ]
then
  echo "Tämä skripti suoritetaan juurihakemistossa";
else
  echo "Skripti suoritetaan hakemistossa $PWD";
fi

Yhden rivin ehtolauseet[muokkaa]

Lyhyiden skriptien kanssa.

[ ehto ] && lauseita || [ toinen ehto ] && lauseita || muita lauseita

[ $PWD = "/" ] && printf "\nTämä skripti suoritetaan juurihakemistossa\n" || printf "\nSkripti suoritetaan hakemistossa %s\n" "$PWD"

Tässä käytetään vertailuoperaattoria =, joka on tosi, jos merkkijonot ovat samat. Muita vertailuoperaattoreita ovat

Operaattori Kuvaus
! Negaatio-operaattori, "Onko seuraava ehto epätosi?"
-n Pituus ei ole 0
-z Pituus on 0
-d Hakemisto on olemassa
-f Tavallinen tiedosto on olemassa
-r Onko tiedostoon lukuoikeus
-w Onko tiedostoon kirjoitusoikeus
-x Onko tiedostoon ajo-oikeus
-eq Kokonaisluvut ovat yhtäsuuret (a = b)
-ne Kokonaisluvut eivät ole yhtä suuret (a != b)
= Merkkijonot ovat samat (myös ==)
!= Merkkijonot eivät ole samat
-lt Kokonaisluku on pienempi kuin toinen
-gt Kokonaisluku on suurempi kuin toinen (a > b)
-le Kokonaisluku on pienempi tai yhtäsuuri kuin toinen (a <= b)
-ge Kokonaisluku on suurempi tai yhtäsuuri kuin toinen (a >= b)

Esimerkiksi seuraavat ehdot ovat tosia

[ 2 -lt 5 ]
[ "moi" != "linux" ]
[ 54 -ge 53 ]
[ -f "/etc/fstab" ]

Silmukat[muokkaa]

For[muokkaa]

For-silmukka on näppärä monessa tapauksessa, tässä esimerkkinä hakemiston kaikkien tiedostojen läpikäynti.

for muuttuja in `ls` 
do
  echo $muuttuja
done

Silmukassa suoritettavat rivit laitetaan siis sanojen do ja done väliin. Laskurimuuttujaan sijoitetaan vuorotellen in:n jälkeen olevat sanat, esimerkiksi tässä tapauksessa komennon ls tuloste (eli hakemistossa olevien tiedostojen nimet). Ohjelman tuloste voidaan merkitä myös seuraavasti: $(komento). Jos silmukalla on käytävä läpi kaikki kokonaisluvut tietyltä väliltä, voi käyttää komentoa seq, joka tulostaa kokonaisluvut väliltä 1-annettu parametri. Esimerkiksi

echo "Lasketaan kymmeneen:"
for luku in $(seq 10)
do
  echo $luku
done

Läpi käytävä joukko voidaan merkitä myös syntaksilla {alku..loppu}. Jos esimerkiksi halutaan käydä läpi kaikki merkit c-o, kokeile vaikka kirjoittaa

for muuttuja in {c..o}; { echo -n "$muuttuja "; sleep 1;}

While[muokkaa]

While suorittaa lausekkeita niin kauan kuin ehto on tosi. Kun ehto on epätosi poistutaan loopista jolloin skriptin suoritus jatkuu seuraavalta loogiselta riviltä (while-lausekkeen jälkeiseltä riviltä).

while [ ehto ]
do
  lauseita
done

Esimerkki:
while [ -f "testi" ]
do
  echo "Tiedosto on olemassa."
  sleep 1
done

Edellä oleva skripti tarkistaa, onko samassa hakemistossa oleva tiedosto testi olemassa. Tätä jatketaan niin kauan kunnes tiedostoa ei enää ole.

Until[muokkaa]

Until on while:n vastakohta. Until-lauseke jatkaa suoritusta niin kauan kunnes ehto on tosi.

until [ ehto ]
do
  lauseita
done

Funktiot[muokkaa]

Kuten "oikeissa" ohjelmointikielissä, myös bash-skripteissä on mahdollista käyttää funktioita seuraavalla tavalla

#!/bin/bash
function Käyttis {
    os="Linux"
}
os="Windows"
#Kutsutaan funktiota
Käyttis
echo $os

Tulostaisi "Linux".

Funktio määritellään siis syntaksilla

function Funktio {
 #koodi
}

Jos halutaan skriptin toimivan myös Sh-komentotulkkia käytettäessä, funktion kanssa on käytettävä syntaksia

Funktio() { ... }

Jos muuttujia ei funktiossa erikseen määritellä yksityisiksi, ne ovat julkisia. Eli kun esimerkkiskriptissämme muutimme muuttujan $os arvoa funktiossa, tämä muutos näkyi myös funktion ulkopuolella. Muuttuja voidaan määritellä yksityiseksi avainsanalla local:

#!/bin/bash
function Käyttis {
    local os    # os paikallinen muuttuja
    os="Gentoo"
}
os="Debian"
#Kutsutaan funktiota
Käyttis
echo $os

Tulostaisi "Debian".

Vinkkejä[muokkaa]

Joukot[muokkaa]

Käytimme jo aiemmin merkintätapaa {1..4} merkitsemään joukkoa, johon kuuluu kaikki välin merkit (esimerkissä 1,2,3,4). Tämä ominaisuus on kuitenkin monipuolisempi. Esimerkiksi jos haluamme luoda Matille, Martalle ja Jormalle työ- ja kotihakemistot, voisimme kirjoittaa lyhyesti näin

mkdir {ma{ti,rta},jorma}n_{työ,koti}hakemisto

Jolloin luotaisiin hakemistot matin_työhakemisto, matin_kotihakemisto, martan_työhakemisto, martan_kotihakemisto, jorman_työhakemisto ja jorman_kotihakemisto.

Puretaanpa hieman tuota komentoa. ma{ti,rta} tuottaa sanat mati ja marta. Kun joukon merkinnän ulkopuolella on n, liitetään jokaisen joukon sisällä olevan alkion perään n, jolloin alaviivaa edellä oleva osuus tuottaa sanat matin, martan ja jorman. Jälkimmäinen osuus toimii samalla tavalla, sanojen työ ja koti perään liitetään sana hakemisto. Näin saamme lyhyellä komennolla aikaan paljon.

Tärkeä huomio on, että {}-joukon tulkitsee bash-komentotulkki eikä ohjelma, jonka yhteydessä {}-joukkoa käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensin bash ikään kuin avaa joukon ja vasta sen jälkeen suorittaa komentorivin. Tässä esimerkissä mkdir-ohjelma saa parametreikseen vain listan luotavista hakemistoista eikä mkdir edes tiedä, että käytettiin {}-joukkoa:

mkdir matin_työhakemisto matin_kotihakemisto martan_työhakemisto martan_kotihakemisto jorman_työhakemisto jorman_kotihakemisto

Tässä huomataan myös, että komentoja voi käyttää aivan normaalien komentoriviohjelmien kanssa, sillä bash käsittelee syötteen, ja suorittaa skriptit antaen ohjelmalle syötteenä skriptin tulosteen.

Hyödyllisiä ohjelmia[muokkaa]

Unixin filosofian mukaisesti Linuxissa on lukuisia ohjelmia, jotka hoitavat jonkin yksittäisen tehtävän ja tekevät sen hyvin. Näitä pikkuohjelmia käytetäänkin usein skripteissä hoitamaan erilaisia tehtäviä.

Kaikista Linux-järjestelmistä löytyviä ohjelmia on listattu luokkaan Komentorivin perustyökalut. Näitä ohjelmia kannattaa selailla. Komentoriviohjelmia on listattu käyttötarkoituksen mukaan myös artikkelissa komentorivikomennot.

Esimerkkinä ladataan kaikki LinuCast-podcastin ogg-muotoiset jaksot käyttämällä jokaisesta järjestelmästä löytyviä peruskomentoja seq ja wget:

(esimerkin sivusto on kuollut ja kuopattu, joten koodi ei toimi)
#!/bin/bash
# linucast.sh - LinuCast-podcastin latausskripti
for i in `seq -f"%03g" 1 104`
do
  wget -c "http://koskisuomi.pp.fi/linucast/LinuCast$i.ogg"
done

Esimerkkiohjelma voidaan tallentaa vaikka nimelle linuxcast.sh ja sille voidaan antaa suoritusoikeudet komennolla

chmod u+rx linucast.sh

Tämän jälkeen komentojono ajettaisiin komennolla

./linucast.sh
 • 1 tarkoittaa että mistä numerosta aloitetaan
 • 104 tarkoittaa kuinka monta jaksoa haetaan, lukua voi kasvattaa jaksojen lisääntyessä.

Esimerkki ohjelmana 2. Ladataan kaikki Full Circle magazinen englanninkieliset pdf-tiedostot palvelimelta. Esimerkissä on käytetty Bash skriptaus koodeja joita löytyy esimerkiksi tältä sivulta.

#!/bin/bash
# issueLataaja.sh - Ubuntu-aiheisen verkkojulkaisu Full Circle:n artikkelilataaja, kerää ne kaikki!

# Tyhjennetään ruutu
clear

# Haetaan kaikki Full Circlen artikkelit ensimmäisestä beta-julkaisusta (0) kaikkein uusimpaan asti.

# Listataan julkaisut verkkosivulta, joista viimeisin tallennetaan muuttujaksi.
viimeisin_julkaisu=$(curl -s https://fullcirclemagazine.org/downloads/ | grep -oP '(?<=Issue )[0-9]+' | tail -1);

for luku in $(seq 0 $viimeisin_julkaisu)
do
 FILE="issue"$luku"_en.pdf"

# Tarkistetaan onko tiedosto jo olemassa, ennen kuin ladataan se. 
if [ -f $FILE ]; then
  echo " '$FILE' tiedosto on olemassa."
else
  echo " '$FILE' tiedostoa ei ole olemassa. Ladataan se..."
  wget "https://dl.fullcirclemagazine.org/$FILE"

# Pidetään 5 sekunnin tauko latausten välissä, mukana laskuri

for (( i=5; i>0; i--)); do
  sleep 1 &
  printf "\b\b$i"  
  wait
done
fi
done
echo "Lataus valmis"

Esimerkkiohjelma voidaan tallentaa vaikka nimelle issueLataaja.sh ja sille voidaan antaa suoritusoikeudet komennolla

chmod u+rx issueLataaja.sh

Tämän jälkeen komentojono ajettaisiin komennolla

./issueLataaja.sh

Katso myös[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]